Velkommen til medlemspuljen

Hvad er medlemspuljen?

Medlemspuljen er en støtteordning for VMF-medlemmer til aktiviteter der opfylder visse retningslinjer og har relevans for dyrlægestudiet.

OBS: Ved generalforsamlingen 2023 blev denne pulje midlertidigt afskaffet, og kan derfor ikke ansøges i 2024 (der kan dog ansøges retrospektivt næste gang)

Ansøgningsfristen er mandag d. 17. april 2023 kl. 10.00

Ansøgning skal sendes til medlemspulje@studmedvet.dk ‘medlemspulje udvalget’
husk at give besked indenfor fristen, hvis du ikke har modtaget en kvittering.

Du finder ansøgningsskemaet vedhæftet herunder, som er obligatorisk at bruge
alle ansøgninger, der ikke er i skabelonen, vil blive afvist.

Du finder også en skabelon for udbetalingsanmodning, som er relevant for nogle puljemodtagere, læs mere i bunden af siden.

Medlemspuljen


Genelle retningslinjer for støtte

Støtten kan bevilliges af VeterinærMedicinsk Forening (VMF) efter disse retningslinjer. Støtten kan alene bevilliges til medlemmer af foreningen, hvis medlemskab var aktivt og uden restancer på tidspunktet for afholdelse af aktiviteten.

Puljestørrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra kassererne. Resterende midler tilbageføres til egenkapitalen.

Puljen administreres af Medlems- og Kongrespuljeudvalget nedsat af generalforsamlingen jf. gældende vedtægter.

Udvalget er underlagt dokumentationskrav fra kassererne. Udvalget kan dispensere fra retningslinjerne efter aftale med kassererne når særlige forhold gør sig gældende.

Udvalget fastsætter og offentliggør ansøgningsfristen senest 2 måneder forud. Den skal meddeles på VMFs hjemmeside som minimum.

Bevillingerne er gældende 1 år fra bevillingstidspunktet, og der kan søges om udgifter afholdt efter sidste ansøgningsfrist og op til 1 år ude i fremtiden.

Der ydes ikke tilskud til udgifter forbundet med:

  1. Almen undervisning
  2. Aktiviteter i IVSA Danmark eller VMF underudvalg
  3. Ture hvis formål betragtes som ferie uden veterinærrelevans
  4. Alkohol
  5. Driftsmidler til andre foreninger

Puljen har følgende maksimal-støtte-takster:

  1. 1500 kroner pr. ansøger pr. ansøgning ved sociale ansøgninger
  2. 2000 kroner pr. ansøger pr. ansøgning ved faglige arrangementer

Det skal bemærkes udvalget har beslutningskompetence til at tildele en delvis støtte efter eget skøn. Hvis en ansøger har flere indsendt flere ansøgninger kan maksimal-støtten bevilliges ved

  1. Første ansøgning kan bevilliges maksimal støtte
  2. Anden ansøgning kan bevilliges 50% af maksimal støtten
  3. Yderligere ansøgninger kan bevilliges 25% af maksimal støtten pr. ansøgning

Der må ikke ydes tilskud, hvis ansøgeren har fået beløbet dækket af anden side.

Retningslinjer for ansøger

Ansøgninger skal sendes til medlemspulje@studmedvet.dk inden ansøgningsfristen. Det på falder ansøger at gøre VMF opmærksom senest 7 dage efter fremsendelsen, hvis de ikke har modtaget en kvittering for modtagelsen.

Til faglige arrangementer kan puljen søges af enkeltpersoner. Ved sociale arrangementer kan puljen søges af en gruppe VMF-medlemmer.

Ansøgninger skal udfyldes i det udmeldte ansøgningsmateriale. Ansøgninger indsendt i andet format afvises administrativt uden forelæggelse for Medlems- og Kongrespuljeudvalget.

Ansøgningerne skal være velbegrundet og udgiftsgrundlaget skal være tydeligt forståeligt. Udvalget tager alene stilling til de udgiftsposter, hvor der ikke er tvivlsspørgsmål om udgiften – udvalget indhenter ikke ekstra oplysninger, men behandler på det indsendte grundlag.

Der skal indsendes deltagerliste ved arrangementer. Ved afholdte arrangementer skal deltagerliste fremgå af ansøgningen, og ellers fremsendes denne ved anmodning om udbetaling. Udvalget kan fravige kravet når antallet af deltagere retfærdiggør dette.

Retningslinjer for støtteudbetaling og dokumentationskrav

Kasserne må afvise bilag og dokumentation, som ikke lever op til reglerne for udgiftsdokumentation.

Puljemodtager med en retrospektiv ansøgning får udbetalt midlerne efter uddelingsmødet. Øvrige puljemodtager får udbetalt midlerne ved at fremsende en udbetalingsanmodning til kasserne på kasserer@studmedvet.dk. Bemærk der skal benyttes den udmeldte udbetalingsanmodning, som findes ovenfor.

Hvis antallet af deltagende VMF-medlemmer er lavere end antallet som er brugt til udregning af bevilliget støtte, kan kassererne foretage en forholdsmæssig tilpasning af støtten efter eget skøn